Dobiega końca realizacji projekt „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”. Na realizację projektu Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem  projektu było szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

 W ramach projektu rozwijano kompetencje kluczowe uczniów, rozwijano kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy, a także podniesiono jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Pęzino poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów SP Pęzino.

Osiągnięcie powyższych celów było możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z 10 w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w 10 stanowisk uczniowskich i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

Warsztatami w zakresie kompetencji cyfrowych objęto 40 uczniów SP Pęzino. Łącznie podczas blisko 1200 godzin różnych zajęć  uczestniczyło ponad 120 uczniów a także kilkunastu nauczycieli SP Pęzino.

Mając na  celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja „Milon”, korzystając z pozyskanych środków, zakupiła odpowiedni sprzęt : min. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także książki i gry edukacyjne oraz inne pomoce w zakresie: logopedii, socjoterapii i uzdolnień uczniów.

 Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się odbywające się w  ramach projektu Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms oraz Warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

Dwuletni projekt realizowany do końca sierpnia 2019r. 

Wartość projektu: 416 875,00 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 354 343,75 zł. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.