Fundacja „Milon „ realizowałam projekt od 1 września 2017 roku  do końca sierpnia 2019 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakładał następujące cele:

- Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 68 uczniów SPS Stargard do sierpnia 2019 roku.

- Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 34 uczniów SPS Stargard do sierpnia 2019 roku.

- Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SPS Stargard poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SPS Stargard do sierpnia 2018 roku.

W efekcie projektu w ramach ponad 1000 godzin zajęć  zrealizowanych w ramach projektu objęto blisko 100 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, grupę rodziców a także kilkunastu nauczycieli . Doposażono pracownie, zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Jak wynika z powyższego wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie i nauczyciele nabyli kompetencje a zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają w szkole do użytku w ramach prowadzonych tam zajęć.