Fundacja „Milon” uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i obecnie realizuje projekt: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard”

W ramach projektu zadbano o dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością min. poprzez doposażenie przedszkola w piec konwekcyjno-parowy, który umożliwia przygotowanie odpowiednich posiłków. Doposażono sale terapeutyczne: zakupiono  aparat EEG BIOFEEDBACK PLUS oraz zakupiono inne sprzęty, pomoce dydaktyczne do pomocy dzieciom z uwzględnieniem zapisów, zaleceń zawartych w  orzeczeniach.

Ponadto dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Fundację „Milon” utworzono w przedszkolu pracownię multimedialną oraz pracownię poznawania świata. Podniesiono kompetencji nauczycieli w obszarze wsparcia dzieci z niepełnosprawnością.

Korzystając z możliwości zapewnionych dzięki realizowanemu projektowi prowadzone są dodatkowe zajęcia specjalistyczne podnoszące rozwój kompetencji kluczowych u dzieci z wykorzystaniem zakupionych sprzętów. W celu dodatkowego rozszerzenia oferty zajęć oraz uatrakcyjnienia ich dla dzieci organizowane są zajęcia wyjazdowe. Wśród zajęć dużym zainteresowaniem cieszą się min. zajęcia z kodowania i z terapii ręki.

Dzięki tym działaniom systematycznie podnoszona jest jakość usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością .

Wartość projektu: 327 608,75 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 278 464,95 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard w okresie: 01.05.2019 r. – 31.08.2020 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.